Loolaan 16, 7315 AB te Apeldoorn

anbiHet Bestuur van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk vervult vanuit haar sta-tus als 'Culturele ANBI-stichting' met genoegen de voorwaarden inzake de finan-ciële transparantie. Wel hecht het Bestuur eraan uit te leggen waarom het opge-bouwde vermogen noodzakelijk is voor het voortbestaan van de Stichting en daarmee van het gebouw de Grote Kerk en van het 'Bätz Witte'-orgel.
De Stichting is opgericht in 1973 om de Grote Kerk en het 'Bätz-Witte' orgel te behouden. Jarenlang vormde de organisatie van de jaarlijkse Pleinmarkten, die tot de grootste rommelmarkten van Nederland mocht worden gerekend, de voor-naamste inkomstenbron. Omdat het einde van de Pleinmarkten, door toenemen-de concurrentie (Marktplaats), steeds hogere kosten en ouder wordende vrijwil-ligers, al jaren was voorzien, heeft het toenmalige Bestuur reeds een beleid ge-voerd op het creëren van een basisvermogen. Het financiële rendement op dit basisvermogen zou op termijn toereikend moeten zijn om de bijdragen in het on-derhoud van de Grote Kerk en het 'Bätz Witte'-orgel tot in lengte van jaren te voldoen.

Inkomsten 2015

Het totale stichtingsvermogen in 2015 is met 4.3% ten opzicht van 2014 slechts licht gestegen. Enerzijds is dit veroorzaakt door het ontbreken van lega-ten in 2015, anderzijds door de lage rente. De Stichting heeft een defensief be-leggingsprofiel om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. De keerzijde is, dat in tijden van lage rente en een laag rendement op ‘veilige’ beleggingen als staats-obligaties, het te behalen rendement eveneens wordt gedrukt. Ondanks deze omstandigheden is al met al een prima resultaat behaald.
Het ‘Mieneke Stein-Slijkhuis’fonds, bestemd voor het in 2017 het terugbrengen van de kroonluchters naar het oorspronkelijk model is ruim verdubbeld in om-vang. Daarmee komen we een stap dichter bij de laatste fase van de restauratie van het interieur. In 1997 is het kerkinterieur ‘teruggerestaureerd’, nadat in het begin van de jaren’60 van de vorige eeuw alle beeldbepalende elementen uit het interieur waren verwijderd. In 2017, wanneer de Grote Kerk 125 jaar bestaat en 20 jaar na de start van de restauratie van het interieur, willen wij dit project afronden. Om de benodigde financiën hiervoor te vergaren, is het ‘Mieneke Stein-Slijkhuis’-Fonds in het leven geroepen, met als startkapitaal de donatie van de naamgeefster.

Bijdrage 2015

In 2015 is geen bijdrage voor de instandhoudingskosten door de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) aangevraagd. Met ingang van 2016 is voor een periode van 6 jaar weer de rijkssubsidie (BRIM) beschikbaar gekomen. De verwachting is derhalve dat met ingang van 2016 weer een aanvraag voor bijdrage zal worden ontvangen..

Saldo 2015

Door het bescheiden financiële resultaat en als gevolg van het ontbreken van een aanvraag van de PGA, is het stichtingsvermogen met € 61.587,-- toegenomen. Voor inzage in de jaarrekening klikt u op balans resp. staat van baten en lasten.

Meerjarenplan

Voor de periode 2016 - 2021 is een zesjarenplan opgesteld. Hierin is het beno-digde onderhoud voor deze periode begroot op een bedrag van € 663.600.--. Door de Stichting wordt hierin voorzien met een bedrag van circa € 280.000,--. Nu de toekenning van de BRIM-subsidie met ingang van 1 januari 2016 een feit is, dient hiermee derhalve in de komende periode rekening te worden gehouden.

Eenmalige giften

Indien u ons eenmalig financieel wilt ondersteunen kunt u uw bijdrage storten op onze bankrekening nummer NL91 RABO 0383 3979 01 t.n.v. Stichting Vrienden van de Grote Kerk Apeldoorn. Omdat wij aangemerkt worden als een 'Culturele ANBI-stichting' kunt u uw gift niet slechts voor 100% maar voor 125% van uw belastbaar inkomen aftrekken.

Donateurs

Behoud van het vermogen van de Stichting is noodzakelijk om het toekomstig onderhoud aan de Grote Kerk en het 'Bätz Witte'-orgel in de toekomst te kunnen blijven bekostigen. Uw bijdrage is daarom ook in de toekomst zeer noodzakelijk. De Belastingdienst maakt het ondersteunen van onze Stichting nu extra interes-sant. Omdat wij aangemerkt worden als een 'Culturele ANBI-stichting' kunt u uw gift niet slechts voor 100% maar voor 125% van uw belastbaar inkomen aftrek-ken.
Door een verhoging van uw bijdrage met 25% kost het u uiteindelijk niets extra. Als u uw donatie wenst te verhogen of zich als nieuwe donateur wilt aanmelden, klik dan hier om de donateurs-/machtigingsformulier te downloaden. Na invulling en ondertekening van de kaart kunt deze (zonder postzegel) in een envelop op-sturen.

Periodieke giften

Als u ons voor minimaal 5 jaar financieel wilt ondersteunen, bestaat de mogelijk-heid op volledig fiscale aftrek zonder aan de fiscale drempel te hoeven voldoen. De Belastingdienst stelt hierbij als voorwaarde dat uw gift via een notariële akte wordt vastgelegd. Voor giften vanaf € 50 per jaar neemt de Stichting de kosten van onze huisnotaris voor haar rekening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Stichting.

Legaat of erfstelling

Testamentair kunt u vastleggen dat u een bedrag wilt nalaten aan onze Stichting. Doordat wij de status van 'Culturele ANBI-stichting' hebben, is geen successie-recht verschuldigd. Evenals voor schenkingen geldt dus, dat de Stichting hierover geen belasting hoeft te betalen. U steunt ons dus voor 100%. Ook hiervoor geldt, dat u voor meer informatie contact kunt opnemen met de penningmeester (via de secretaris) van de Stichting of uiteraard via uw eigen notaris.

Secretariaat:

Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Postbus 10080
7301 GB Apeldoorn
Telefoon: 0555221601

secretariaat@
vriendenvandegrotekerk.nl

Bank:
NL91 RABO 0383 3979 01

KvK:
41038686

anbi2

RSIN: 8043.71.908

Grote Kerk logo oranje