Loolaan 16, 7315 AB te Apeldoorn

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Apeldoorn vervult vanuit haar status als ‘Culturele ANBI-stichting’ met genoegen de voorwaarden inzake financiële transparantie. Wel hecht het bestuur eraan uit te leggen waarom het opgebouwde vermogen noodzakelijk is voor het voortbestaan van de Stichting en daarmee het gebouw van de Grote Kerk en van het ‘Bätz-Witte’ orgel.
Om concrete sloopplannen te verijdelen werd in 1973 de Stichting Vrienden van de Grote Kerk opgericht met als doel om de Grote Kerk en het ‘Bätz-Witte’ orgel te behouden. De organisatie van de jaarlijkse Pleinmarkt, die tot de grootste rommelmarkten van Nederland mocht worden gerekend, vormde jarenlang de voornaamste inkomstenbron. Omdat het einde van de Pleinmarkten door toenemende concurrentie (Marktplaats), stijgende kosten en ouder wordende vrijwilligers, al jaren was voorzien, heeft het toenmalige bestuur reeds een beleid gevoerd op het creëren van een basisvermogen. Het financiële rendement op dit basisvermogen zou op termijn toereikend moeten zijn om de bijdragen in het onderhoud van de Grote Kerk en het ‘Bätz-Witte’ orgel tot in lengte van jaren te voldoen.
In 2018 werd het 45-jarig jubileum van de Stichting gevierd. Terugkijkend op deze periode kan met voldoening worden vastgesteld dat dankzij de inzet van vele vrijwilligers en donateurs, het doel bereikt is en het voortbestaan van de Grote Kerk en het ‘Bätz-Witte’ orgel gewaarborgd is. Met het bereiken van dit doel komt er uiteraard geen einde aan de activiteiten van de Vrienden. Het werk aan de instandhouding van de kerk en orgel gaat onverminderd door!

Inkomsten 2018

Het totale stichtingsvermogen is in 2018 ten opzichte van 2017 met ca. 2 % gedaald. Dit is met name veroorzaakt door een negatief beleggingsresultaat van rond € 60.000 door de beursmalaise in het 4e kwartaal van 2018 als gevolg van de perikelen rondom de Brexit en het handelsconflict tussen de VS en China. Verder zijn er nog kosten verantwoord (€ 22.520) ten behoeve van de afronding van het project van de kroonluchters. Daartegenover ontvingen wij een legaat van ca. € 63.798, waardoor het negatieve eindresultaat beperkt kon blijven.
In 2018 is het ‘Mieneke Stein-Slijkhuis’ fonds opgeheven. Dit fonds, met als startkapitaal een donatie van de naamgeefster, was bestemd voor het terugbrengen van de kroonluchters naar het oorspronkelijke model. Het saldo van dit fonds is op de kosten van de kroonluchters in mindering gebracht, evenals de ontvangen subsidies van het Prins Bernhardcultuurfonds en de Provincie Gelderland. Per saldo heeft onze Stichting € 115.000 bijgedragen aan het project van de kroonluchters.
In 1997 is het kerkinterieur ‘terug-gerestaureerd’, nadat in het begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw alle beeldbepalende elementen uit het interieur waren verwijderd. 20 jaar na de start van de restauratie van het interieur is het project in januari 2018 afgerond met het in gebruik nemen van de kroonluchters. De Grote Kerk is weer zo goed als volledig in oorspronkelijke staat teruggebracht.

Bijdrage 2018

Met ingang van 2016 is voor een periode van 6 jaar weer de rijkssubsidie (BRIM) beschikbaar gekomen. In 2018 is geen bijdrage voor de instandhoudingskosten aangevraagd door de Protestantse Gemeente Apeldoorn.

Meerjarenplan

Voor de periode 2016 – 2021 is een zesjarenplan opgesteld. Hierin is het benodigde onderhoud voor deze periode begroot op een bedrag van € 663.600. Door de Stichting wordt hierin voorzien met een bedrag van € 280.000. Nu de toekenning van de BRIM-subsidie met ingang van 1 januari 2016 een feit is, dient hiermee derhalve in de komende periode rekening te worden gehouden.

Resultaat 2018

Het resultaat voor toerekening aan fondsen bedraagt negatief € 49.293. Na toerekening aan fondsen en onttrekking van de bijdrage aan de kosten van de kroonluchters is het stichtingsvermogen per saldo met een bedrag van € 28.931 afgenomen.
Voor inzage in de jaarrekening klikt u op balans resp. staat van baten en lasten.

Eenmalige giften

Indien u ons eenmalig financieel wilt ondersteunen, kunt u uw bijdrage storten op onze bankrekening nummer NL91 RABO 0383 3979 01 t.n.v. Stichting Vrienden van de Grote Kerk Apeldoorn. Omdat wij aangemerkt worden als een ‘Culturele ANBI-stichting’ kunt u uw gift niet slechts voor 100% maar voor 125% van uw belastbaar inkomen aftrekken.

Donateurs

Het minimaal in stand houden van het vermogen van de Stichting is noodzakelijk om het toekomstig onderhoud van de Grote Kerk en het 'Bätz-Witte' orgel in de toekomst te kunnen blijven bekostigen. Uw bijdrage is daarom ook in de toekomst zeer noodzakelijk. De Belastingdienst maakt het ondersteunen van onze Stichting extra interessant. Omdat wij aangemerkt worden als een 'Culturele ANBI-stichting' kunt u uw donatie niet slechts voor 100% maar voor 125% van uw belastbaar inkomen aftrekken. Door een verhoging van uw bijdrage met 25% kost het u uiteindelijk niets extra. Als u uw donatie wenst te verhogen of zich als nieuwe donateur wilt aanmelden, klik dan hier om het donateurs-/machtigingsformulier te downloaden. Na invulling en ondertekening van de kaart kunt u deze (zonder postzegel) in een envelop opsturen.

Periodieke gift

Indien u ons voor minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar ondersteunt, geldt er géén fiscale drempel en is uw gift dus volledig aftrekbaar. De fiscus stelt hieraan wel de voorwaarde, dat u dit schriftelijk met ons vastlegt. U kunt hiertoe contact opnemen met ons secretariaat: Telefoon 055-5221601 of e-mail

Schenking, legaat of erfstelling

Een schenking is mogelijk door overschrijving naar NL91 RABO 0383 3979 01. Testamentair kunt u vast laten leggen dat u een bedrag wilt nalaten aan onze Stichting. Doordat wij een culturele ANBI instelling zijn is geen successierecht verschuldigd. Evenals voor schenkingen geldt dat wij hierover geen belasting behoeven af te dragen. U steunt ons dus voor 100%.

 

 kerkgroot

 

  

orgel jpg

  

 
rusland

  

 Krnungsmesse

 bach

 

torensteigers

 

 compost2

 

anbi